Home English بيانات المؤتمر ܐܫܘܪܝܐ اتصل بنا جريدة آشوريون


ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ

 

ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܝܠܗ ܟܝܢܐ ܣܝܣܝܐ ܐܫܘܪܝܐ ܥܝܪܐܩܝܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܬܐܣܐ ܓܘ ܫܒ̣ܥܐ ܐܒ (ܛܒܚ) ܫܢ̄ܬܐ ܕ2005 ܓܘ ܒܓ̣ܕܕ، ܘܐܬܐ ܠܗ̇ ܡܫܬܐܣܬܗ ܠܒܥܘܬܐ ܕܣܢܝܩܘܬܐ ܡܠܘܐܢܝܬܐ ܘܐܢܢܩܝܘܬܐ ܝܬܢܝܬܐ ܡܬܒ̣ܠܗ̇ ܓܢܗ̇ ܥܠ ܡܫܛܚܐ ܣܝܣܝܐ ܐܫܘܪܝܐ.

 

ܘܠܘܡܕܐ ܟܠܝܐ ܝܠܗ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܪ̈ܢܝܝܐ ܫܩܝܠܐ ܡܢ ܝܼܗܝܼ̈ܒ̣ܵܬܵܐ ܬܐܪ̈ܝܚܝܐ ܘܣܝܣܝ̈ܐ ܘܒܪ̈ܢܫܝܐ، ܘܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܲܠܡܝܬܐ ܒܥܠܝܘܬܐ ܕܨܒܘܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܘܢܡܘܣܝܘܬܐ ܕܙܕܩܐ ܐܫܘܪܝܐ ܥܠܘܠ ܡ̣ܢ ܦܘܠ̈ܓ̣ܐ ܘܦܘܪ̈ܫܘܢܝܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ، ܘܡ̣ܢ ܠܐܟ̣ܐ ܒܝܬܝܘܬܐ ܩܐ ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܐܣܝܪܬܐ ܒܐܦ ܚܕܐ ܒܝܬܝܘܬܐ ܬܘܕܝܬܢܝܬܐ ܘܝܠܗ ܛܲܪܐ ܟܠܢܝܐ ܩܐ ܟܠ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܐܫܘܪܝܘܬܗ، ܘܠܘܡܕܐ ܡܗܝܡܢ ܒܐܫܘܪܝܘܬܐ ܐܝܟ̣ ܗܝܝܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܠܒܢ̈ܝ ܥܡܢ ܒܟܠܝܗܝ ܒܝܬܘܝܬܝ̈ܗܝ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܘܥܕܬܢܝ̈ܐ، ܘܝܠܗ̇ ܛܲܪܐ ܡܚܝܕܐ ܗ̇ܘ ܕܛܥܢܗ ܢܝܫܐ ܕܐܓ̣ܘܢܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܘܝܠܗ ܣܪܛܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܡܥܒܘܕܐ ܝܠܗ ܠܡܫܪܪܬܐ ܕܢܝܫ̈ܐ ܕܥܡܐ ܐܫܘܪܝܐ ܒܟܠܝܗܝ ܚܒ̣ܝܫܬܗ.

ܡܚܦܘܛܐ ܝܠܗ ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܠܡܩܝܡܬܐ ܕܐܩܠܝܡܐ ܕܐܫܘܪ ܓܘ ܥܝܪܐܩ ܩܐ ܕܗܘܐ ܡܓܫܡܢܬܐ ܠܙܕܩܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܚܒܝܒ̣ܐ ܡܛܠ ܐܫܘܪ̈ܝܐ ܝܠܝܗܝ ܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ (ܫܪ̈ܫܝܐ) ܐܨܠܝ̈ܐ، ܩܐ ܕܗܘܐ ܐܩܠܝܡܐ ܚܒ̣ܝܫܐ ܓܘ ܥܝܪܐܩ ܡܚܝܕܐ ܘܐܣܝܪܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܟܠܝܐ ܥܠ ܐܣܛܘܟ̣ܣ̈ܐ ܕܕܝܡܘܩܪܛܝܘܬܐ ܘܫܘܝܘܝܬܐ ܘܥܦܝܦܘܬܐ ܘܒܐܣܟܝܡܐ ܕܥܪܒ̣ ܙܕܩܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܬܪܐ ܘܡܩܡ ܐܘܚܕܢܘܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܘܕܫܘܬܐܣ̈ܐ، ܘܐܩܠܝܡܐ ܕܐܫܘܪ ܝܠܗ ܦܠܛܐ ܟܝܢܝܐ ܠܐܓ̣ܘܢܐ ܕܥܡܐ ܐܫܘܪܝܐ ܥܠ ܡܬܚܐ ܕܫܢ̈ܐ ܘܝܠܗ ܥܪܒ̣ܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܠܢܛܪܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܓܘ ܥܝܪܐܩ ܘܡܚܡܝܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܡܕܝܢܐܝܬ ܘܣܝܣܐܝܬ ܘܐ̄ܢܫܐܝܬ.

ܦܠܚ ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܡܢ ܓܘ ܛܲܪ̈ܐ ܣܝܣܝ̈ܐ ܕܦܝܫܐ ܝܠܝܗܝ ܝ̈ܗ̄ܒܸܐ ܓܘ ܥܝܪܐܩ ܡܛܠ ܡܫܘܬܦܬܐ ܓܘ ܒܢܝܬܐ ܕܛܟܣܐ ܣܝܣܝܐ ܥܝܪܐܩܝܐ ܡܩܡ ܐܘܚܕܢܘܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܘܕܫܘܬܐܣ̈ܐ، ܐܘܚܕܢܘܬܐ ܦܝܫܝ ܡܚܘܡܝ̈ܐ ܓܘܗ ܙܕܩ̈ܐ ܕܥܝܪ̈ܐܩܝܐ ܘܐܝܩܪ̈ܝܗܝ ܘܡܫܪܪܝ ܓܘܗ ܚܝ̈ܐ ܛ̈ܒ̣ܐ ܠܟܠܝܗܝ ܥܝܪ̈ܐܩܝܐ، ܘܠܘܡܕܐ ܒܟܠܝܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܠ ܟܠܝܗܝ ܐܣܟܝܡ̈ܐ ܕܟܒ̣ܝܫܘܬܐ ܘܢܩܦܝܘܬܐ ܘܦܠܚ ܡܛܠ ܡܚܪܪܬܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܒܢܝܬܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܫܪܝܐ ܘܡܒܛܠܬܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐܣܟ̈ܝܡܐ ܕܢܩܦܝܘܬܐ ܘܕܥܒ̣ܪܬܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ ܢܘܟ̣ܪܝܬܐ.

 

ܐܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ


ܦܝܫ ܡܬܘܪܨܐ ܪܡܙܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܡܢ ܨܘܪܬـ ܐܪܥܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܓܘ ܡܨܥܗ (ܒܝܬ ܦܠܓܗ) ܬܘܪܐ ܡܓܘܠܦܢܐ، ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܥܠ ܐܣܘܪܐ ܬܐܪ̈ܝܚܝܐ ܘܚܠܩܝܐ ܒܝܢ ܗܝܝܘܬܐ ܕܐܘܡܬܢܝܘܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܡܘܡܬܠܬܐ ܒܬܘܪܐ ܡܓܘܠܦܢܗ ܘܗܝܝܘܬܐ ܐܬܪܝܢܝܬܐ ܥܝܪܐܩܝܬܐ ܡܘܡܬܠܬܐ ܒܨܘܪܬ ـ ܐܪܥܐ ܕܐܘܚܕܢܘܬܐ ܕܥܝܪܐܩ، ܘܫܩܠ ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܡ̣ܢ ܐܢ̈ܝ ܪ̈ܡܙܐ ܐܘܪܚܐ ܘܫܒ̣ܝܠܐ ܓܘ ܦܘܠܚܢܗ ܣܝܣܝܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܬܪܢܝܐ.
ܡܘܫܚܬ̈ܐ
ܡܚܘܪܐ܇ ܕܫܬܘ ܐܕܡ
ܣܗܕܐ ܐܫܘܪܝܐ
ܝܐ ܫܡܫܐ
ܚܒܪܐ ܡܣܩܕܢܐ


ܡܚܘܪܐ܇ ܣܪܓܘܢ ܢܝܣܢ
ܫܠܡܐ ܠܐܠܩܘܫ

ܡܚܘܪܐ܇ ܙܝܥܐ ܥܒ̣ܕܝܫܘܥ
ܕܡܐ ܒܣܡܝܠܐ


Created by Osidesign Copyright © 2008-2009 AGC Media. All Rights Reserved