Home English بيانات المؤتمر ܐܫܘܪܝܐ اتصل بنا جريدة آشوريون

 ܕܸܡܵܐ ܒܣܸܡܹܝܠܸܐ

 ܒܝܲܕ ܐܲܪܕܸܟܼܠܵܐ؛ ܙܲܝܵܥ̄ܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ  

      

ܝܵܐ ܕܸܡܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ ܘܙܲܟܵܝܵܐ، ܡܐܲܟܼ ܫܵܩܝܼܬܵܐ، ܕܡܝܼܵܐ ܓ̰ܪܸܐܠܸܐ

ܒܥܵܠܘܿܠܵܢܸ̈ܐ، ܚܸܫܟܵܢܸܐ ܕܗܿܝ، ܡܵܬܵܐ ܚܸܫܲܢܬܵܐ ܣܸܡܸܝܠܸܐ

ܡܒܢܘܿܢܸ̈ܐ ܕܐܵܬܘܿܪ، ܒܙܠܘܼܡܝܵܐ ܟܘܿܡܵܐ، ܦܝܼܫܠܗ̄ܘܿܢ ܩܛܝܼܠܸܗ

ܕܸܫ̰ܡܸܢ ܣܡܝܼܛܵܐ، ܠܕܸܡܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ، ܫܬܵܝܵܐ ܘܣܪܵܦܵܐ، ܒܝܘܿܡܵܐ ܘܠܹܝܠܹܐ

ܘܵܝܸܐ ܥܲܠܝܼ؛ ܘܲܚܫܵܐ ܣܪܝܼܚܵܐ، ܐܝܼܡܲܢ ܡܕܸܡܵܐ، ܒܸܬ ܡܲܣܒܼܝܥ̄ܠܸܗ؟

ܒܝܼܫܵܐ ܕܐܸܢܓܠܲܢܕ، ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܡܩܘܼܕܫܵܐ، ܒܩܕܵܐܠܸܗ ܫܸܚܬܵܢܵܐ ܗܵܐ ܕܪܸܐܠܸܐ

ܒܢܘܿܢܸ̈ܐ ܡܗܘܼܡܢܸ̈ܐ، ܕܐܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ، ܠܡܘܿܬܵܐ ܙܵܠܘܿܡ، ܬܘܼܣܠܸܡܝܼܠܸܗܝ

ܝܵܠܸܕ̈ܐ ܙܥܘܿܪܸܐ، ܘܐܸܢܫܸ̈ܐ ܘܣܵܒܸ̈ܐ، ܥܲܡ ܩܲܫܝܼܫܸ̈ܐ، ܠܵܐ ܡܦܘܼܪܙܝܼܠܸܗܝ

ܫ̃ܵܪܸܐ ܥܲܠܲܟܼܝ! ܐܸܢܓܠܲܢܕ ܕܥܲܘܠܵܐ، ܝܲܕܥܲܬܝ ܕܐܲܬܪܲܟܼܝ، ܒܸܬ ܣܲܠܒܝܼܠܸܗ؟

ܣܵܒܵܒ ܪܵܒܵܐ، ܥܒܼܕܠܗ̄ܘܿܢ ܒܢܘܢܲܟܼܝ، ܚܵܐܝܼܢܘܼܬܵܐ، ܘܟܠܸܐܠܗ̄ܘܿܢ ܦܟ̰ܝܼܠܸܐ

ܩܵܠܵܐ ܕܒܸܟܼܝܵܐ݂، ܕܐܲܢܝ̈ ܝܸܡܵܬܸ̈ܐ، ܒܡܵܪܝܼܪܘܼܬܵܐ، ܠܫܡܲܝܵܐ ܡܛܸܐܠܸܐ

ܩܵܐ ܥܵܙܝܼܙܸܝ̈ܗܝ، ܡܸܚܝܸ̈ܐ ܒܣܸܝܦܵܐ، ܕܒܲܪܒܵܪܵܝܸ̈ܐ، ܘܒܕܸܡܸܝܗܝ ܓܒܼܝܠܸܐ

ܐܝܼܢܵܐ ܠܢܵܬܵܐ، ܥܟ̰ܝܼܡܬܵܐ ܕܝܘܿܪܘܿܦ، ܕܟܪܲܣܛܝܵܐܢܘܼܬܵܐ، ܠܵܐ ܡܘܼܫܡܸܥ̄ܠܸܐ

ܡܠܲܢܕܲܢ ܘܦܵܪܝܼܣ، ܩܵܐ ܡܲܦܪܲܡܬܵܐ، ܕܑܐܬܘܿܪܝܸ̈ܐ، ܦܣܵܣܵܐ ܐ̄ܬܸܠܸܐ

ܢܘܼܪܵܐ ܒܠܸܒܸܗܝ! ܡܘܿܕܝܼ ܚܸܠܛܵܐ، ܩܲܡ ܥܲܒܼܕܝܼܠܸܗ، ܕܗܲܕܟܼܵܐ ܣܢܝܼܠܸܗܝ؟

ܫܒܼܘܼܩ ܡܼܢ ܩܘܼܠܘܿܓܼ، ܘܫܘܼܚܪܵܐ ܩܸܫܝܵܐ، ܩܵܬܲܝܗܝ ܥܲܡܲܢ، ܕܵܐܝܸܡ ܦܪܸܥ̄ܠܸܗ

ܒܲܣ ܩܵܐ ܡܘܿܕܝܼ، ܐܵܗ̄ܐ ܣܵܛܵܢܵܐ، ܒܐܵܗ̄ܐ ܣܸܢܝܘܼܬܵܐ، ܟܘܼܡܬܵܐ ܣܢܝܼܠܸܗܝ ؟

ܫܒܼܵܩܵܐ ܠܕܘܼܣܬܸ̈ܐ، ܘܣܢܵܕܵܐ ܠܕܫ̰ܡܸܢ، ܡܐܲܟܼ ܚܵܐܝܼܢܸ̈ܐ، ܡܘܿܕܝܼ ܩܢܸܐܠܸܐ ؟

ܝܸܗܘܼܕܵܝܸ̈ܐ، ܬܘܼܥ̄ܠܵܐ ܕܥܸܬܩܸܐ، ܕܓܵܠܘܼܝܵܬܸ̈ܐ، ܩܲܡ ܫܲܩܠܝܼܠܸܗ

ܐܘܼܦ ܟܵܦܘܿܪܸ̈ܐ، ܘܚܲܢܦܸ̈ܐ ܘܠܝܼܛܹ̈ܐ، ܣܓܼܕܠܨܵܢܵܡܸܐ، ܟܘܿܦܵܐ ܩܪܝܼܠܸܗܝ

ܡܲܠܟܸ̈ܐ ܕܢܝܼܢܘܸܐ، ܘܐ̄ܡܝܼܪܸ̈ܐ ܕܒܵܒܼܠ، ܡܐܲܟܼ ܗܸܘܵܢܸ̈ܐ، ܡܚܘܼܫ̰ܒܸܢܝܼܠܸܗܝ

ܝܵܐ ܝܲܪܬܵܢܸ̈ܐ، ܕܚܸܩܪܵܐ ܕܬܵܐܪܝܼܚ، ܟܠ ܗܿܘܿ ܩܲܕܪܵܐ، ܓܘܿܪܵܐ ܐ̄ܝ̄ܟܸܐܝ̄ܠܸܗ؟

ܐ̄ܝ̄ܟܸܐܝ̄ܠܸܐ ܬܝܼܓܠܲܬܼ، ܣܲܪܓܘܿܢ ܘܐܵܫܘܿܪ، ܘܢܲܒܼܟܼܬܢܵܨܪ، ܐܲܪܝܸ̈ܐ ܘܦܝܼܠܸ̈ܐ؟

ܢܦܸܠܵܐ ܢܝܢܘܸܐ، ܛܒܸܥ̄ܠܵܐ ܒܵܒܼܠ، ܐܬܘܿܪ ܘܟܲܠܕܘ، ܡܦܘܼܪܦܸܣܝܼܠܸܗܝ

ܟܲܠܕܵܢܝܸ̈ܐ، ܘܢܘܼܣܛܘܿܪܢܵܝܸ̈ܐ، ܘܝܲܥ̄ܩܘܿܒܵܝܸ̈ܐ، ܗܲܕܟܼܵܐ ܦܠܝܼܠܸܗܝ

ܗܲܕܟܼܵܐ ܟܗܲܘܝܵܐ، ܫܩܲܠܬܵܐ ܕܬܘܿܥ̄ܠܵܐ، ܐܘܼܦ ܒܣܸܢܣܸܠܬܸܝܗܝ، ܡܘܼܣܢܸܝܝܼܠܸܗܝ

ܡܲܠܸܟܵܢܸ̈ܐ، ܝܵܐ ܡܸܣܟܸܢܸ̈ܐ، ܓܘܿ ܦܸܝܫܵܒܘܿܪ، ܝܘܿܡܵܐ ܓܢܸܝܠܸܐ

ܒܐܲܢܝ̈ ܝܵܬܘܼܡܸ̈ܐ، ܕܒܢܸ̈ܝ ܐܘܿܡܬܘܿܟܼܘܢ، ܗܘܿ ܠܸܒܘܿܟܼܘܿܢ، ܗܝܼܟܷ ܠܵܐ ܛܘܸܠܸܐ

ܚܲܕ̄ ܚܲܕ̄ ܫܢܝܼܙܵܐ، ܘܚܲܕ̄ ܚܲܕ̄ ܠܝܼܙܵܐ، ܘܚܲܕ̄ ܚܲܕ̄ ܕܲܪܩܘܿܠ، ܕܐ̄ܚܘܿܢܸܗ ܡܚܸܐܠܸܐ

ܚܲܕ̄ ܚܲܕ̄ ܚܠܝܼܛܵܐ، ܘܚܲܕ̄ ܚܲܕ̄ ܢܒܼܝܼܪܵܐ، ܘܚܲܕ̄ ܚܲܕ̄ ܒܓ̰ܲܪܓܵܐ، ܕܕܫ̰ܡܸܢ ܟܠܸܐܠܸܐ

ܚܲܕ̄ ܚܲܕ̄ ܚܵܐܝܸܢ، ܘܚܲܕ̄ ܡܣܲܦܝܵܢܵܐ، ܠܟܠܲܝܗܝ ܣܸܪܸܐ، ܐ̄ܙܸܠܸܐ ܓܠܸܐܠܸܐ

ܡܐܲܟܼ ܝܸܗܘܼܕܵܐ، ܗܿܘ ܣܟܼܪܝܘܼܛܵܐ، ܩܵܐ ܒܥܠܕܒܼܵܒ̣̈ܐ ܗܵܐ ܙܘܼܒܢܝܼܠܸܗܝ

ܡܵܢܝܼ ܕܥܵܒܼܕ، ܡܐܲܟܼ ܕܥܒܼܕܠܘܿܟܼܘܿܢ، ܟܦܵܐܝܼܫ ܕܝܼܢܵܐ، ܘܟܝܼ ܚܲܢܩܝܼܠܸܗ

ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܩܲܒܼܪܘܼܟܼ، ܐܵܓܼܵܐ ܦܲܛܪܘܿܣ، ܡܐܲܟܼ ܢܘܼܒܵܝܘܿܟܼ، ܗܲܕܟܼܵܐ ܒܪܸܐܠܸܗ

ܐܵܬܘܼܪܝܸ̈ܐ، ܦܝܼܫܠܗ̄ܘܿܢ ܡܒܘܼܣܪܸܐ، ܦܝܼܫܠܗ̄ܘܿܢ ܕܝܼܫܸܐ، ܘܦܝܼܫܠܗ̄ܘܿܢ ܡܚܝܼܠܸܐ

ܐܲܢܝ̈ ܦܲܝܫܵܢܸܐ، ܛܥܸܢܗ̄ܘܿܢ ܠܙܩܝܼܦܵܐ، ܘܗܿܘܿ ܒܸܝܬܢܲܗܪܝܼܢ، ܩܲܡ ܫܲܒܼܩܝܼܠܸܗ

ܟܘܝܼܟ̰ܠܗ̄ܘܿܢ ܒܕܘܼܢܝܸܐ، ܡܵܫܵܚܵܛܸܐ، ܘܠܟܠ ܚܲܕ̄ ܓܸܝܒܵܐ، ܕܘܿܠܗ̄ܘܿܢ ܐ̄ܙܝܼܠܸܐ

ܐܵܦܝܼܣܸܪܸ̈ܐ، ܘܪܲܒ ܐܸܡܵܝܸ̈ܐ، ܘܪܲܒ ܐܲܠܦܵܝܸ̈ܐ، ܘܥܲܡ ܪܲܒ ܚܸܝܠܸ̈ܐ

ܢܵܡܘܿܣܘܿܟܼܘܢ، ܕܵܐܟ̣ܝܼ ܩܒܸܠܵܗܿܝ، ܘܸܓ̰ܕܵܢܘܿܟܼܘܿܢ، ܕܵܐܟܼܝܼ ܪܕܸܐܠܸܐ

ܩܲܕܡ ܥܲܝܢܘܟܼܘܿܢ، ܕܫ̰ܡܸܢ ܦܪܵܡܵܐ، ܠܒܢܲܝ̈ ܐܘܼܡܬܘܿܟܼܘܢ، ܘܐܘܼܦ ܡܒܘܼܣܪܝܼܠܸܗܝ

ܬܒܼܸܪܸܐ ܠܢܵܡܘܿܣ؛ ܕܐܲܢܝ̈ ܒܲܟܼܬܵܬܲܢ؛ ܘܒܢܵܬܲܢ ܚܵܡܵܬܸ̈ܐ ܙܒܝܼܛܝܼܠܸܐ

ܚܲܕ̄ ܡܸܢܘܟܼܘܢ، ܠܵܐ ܡܸܓ̰ܘܸܓ̰ܠܸܐ، ܠܓܵܢܸܗ ܘܐ̄ܡܸܪܸܐ، ܐܵܗ̄ܐ ܡܘܿܕܝܼܠܸܗ؟

ܟܡܵܐ ܟܘܼܦܘܼܬܵܐ! ܩܵܐ ܕܗܿܘ ܓ̰ܘܲܢܩܵܐ، ܩܵܐ ܕܢܝܼܫܲܢܩܸ̈ܐ، ܕܫܩܸܠܸܐ ܘܬܠܸܐܠܸܐ

ܐܵܬܘܼܪܝܸ̈ܐ، ܠܵܙܸܡ ܗܵܘܲܚ، ܗܸܫܝܲܪ ܠܫܸܡܲܢ، ܕܠܵܐ ܬܲܠܩܝܼܠܸܗ

ܠܐ ܚܲܫܒܼܝܼܬܘܿܢ، ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ، ܒܲܣ ܗܸܡܸܙܡܲܢ، ܐܘܼܚܟ̰ܵܐ ܝܼܠܸܗ

ܚܘܼܒܵܐ ܕܐܘܼܡܬܵܐ، ܕܒܼܚܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ، ܘܠܸܒܵܐ ܨܸܾܦܝܵܐ، ܘܕܸܟܼܝܘܼܬܵܐܝ̄ܠܸܗ

ܣܲܗܕܸ̈ܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ، ܒܠܸܒܵܐ ܥܡܝܼܪܵܐ، ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ، ܠܡܘܿܬܵܐ ܩܒܝܼܠܸܐ

ܕܡܘܼܟܼܘܼܢ ܢܝܼܚܸܐ، ܓܘܿ ܦܲܪܕܸܝܣܵܐ، ܬܐܪܝܼܚ ܒܫܸܡܘܿܟܼܘܿܢ ܒܟܲܬܒܼܝܼܠܸܗ

ܟܡܵܐ ܕܥܲܒܼܕܝܼ ܕܸܒܼܚܸ̈ܐ ܘܕܘܟܼܪܢܸ̈ܐ، ܗܲܩܘܿܟܼܘܿܢ ܗܝܼܟܷ، ܠܸܐ ܦܲܪܥܝܼܠܸܗ

ܫܲܒܼܵܥ̄ܐ ܒܛܲܒܲܚ، ܕܸܾܡܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ، ܕܐܵܚܸܢܘܵܬܲܢ، ܒܐܲܪܥܵܐ ܨܠܸܐܠܸܐ

ܫܒܼܥ̄ܐ ܒܛܒܚ، ܕܾܡܐ ܚܒܼܸܾܛܠܸܐ، ܒܡܸܝܵܐ ܕܢܲܗܪܵܐ، ܘܡܘܿܣܡܸܩܝܼܠܸܗܝ

ܫܒܼܥ̄ܐ ܒܛܒܚ، ܨܵܗܿܘܿ ܥܒܼܸܪܸܐ، ܒܠܸܒܵܐ ܕܛܲܠܝܸ̈ܐ، ܘܡܘܼܒܪܸܙܝܼܠܸܗܝ

ܫܒܼܥ̄ܐ ܒܛܒܚ، ܚܲܫܵܐ ܫܦܸܚܠܸܐ، ܥܲܠ ܛܘܼܪܢܸ̈ܐ، ܘܡܘܡܝܸܠܝܼܠܸܗܝ

ܫܒܼܥ̄ܐ ܒܛܒܚ، ܒܸܟܼܝܵܐ ܦܪܸܣܠܸܐ، ܒܟܠ ܕܘܼܟܵܢܸ̈ܐ، ܘܡܘܿܫܥܸܫܝܼܠܸܗܝ

ܫܒܼܥ̄ܐ ܒܛܒܚ، ܙܠܘܼܡܝܵܐ ܚܢܸܩܠܸܐ، ܩܵܐ ܗܲܩܘܼܬܵܐ، ܘܩܲܡ ܚܲܩܪܝܼܠܸܗ

ܫܒܼܥ̄ܐ ܒܛܒܚ، ܒܲܪܒܪܵܝܘܿܬܵ، ܕܬܵܬܵܪܵܝܸ̈ܐ، ܡܘܼܢܟܼܦܝܼܠܸܗܝ

ܫܒܼܥ̄ܐ ܒܛܒܚ، ܒܸܬ̄ܒܲܟܼܬܘܼܬܵܐ، ܕܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܸ̈ܐ، ܕܠܵܐ ܕܝܼܡܝܼܠܸܗܝ

ܫܒܼܥ̄ܐ ܒܛܒܚ، ܝܘܿܡܵܐ ܕܢܦܲܠܬܲܢ، ܓܘܿ ܬܸܫܥܝܼܬܵܐ، ܒܸܬ ܡܵܚܝܼܠܸܗ

ܫܒܼܥ̄ܐ ܒܛܒܚ، ܐܵܟܼܠܩܲܪܨܵܐ، ܦܠܸܫܠܸܐ ܡܡܫܝܼܚܵܐ، ܘܩܲܡ ܣܲܢܕܝܼܠܹܗ 

ܫܒܼܥܐ ܒܛܒܚ، ܒܲܗܪܵܐ ܕܗܝܼܒܼܝ، ܕܟܪܲܣܛܝܵܢܘܼܬܵܐ، ܩܲܡ ܡܲܟ̰ܡܥ̄ܝܼܠܸܗ

ܫܒܼܥܐ ܒܛܒܚ، ܐܲܢܝ̈ ܦܪܲܢܣܵܝܸ̈ܐ، ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܕܡܵܪܲܢ، ܚܘܼܫ ܪܲܦܝܼܠܸܗ

ܫܒܼܥܐ ܒܛܒܚ، ܐܸܢܓܠܲܢܕ ܕܚܛܝܼܬܵܐ، ܫܸܡܲܟܼܝ ܡܸܫܝܵܐ، ܘܡܫܲܚܪܸܢܝܼܠܸܗ

ܫܒܼܥܐ ܒܛܒܚ، ܥܸܐܕܵܐ ܕܣܲܗܕ̈ܢ، ܟܠܝ̈ܗܝ ܟܲܗܢܸ̈ܐ، ܒܬ ܡܩܲܕܫܝܼܠܸܗ

ܫܒܼܥܐ ܒܛܒܚ، ܗܲܠ ܢܘܿܚܵܡܵܐ، ܐܢ ܫܲܡܥ̄ܝܼ ܥܲܠܝܼ ܕܲܟܼܪܝܼܠܸܗ

ܛܒܚ 1994    ܒܝܲܕ ܐܲܪܕܸܟܼܠܵܐ؛ ܙܲܝܵܥ̄ܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܥܲܒ̣ܕܝܼܫܘܿܥ

ܢܩܦܬܐ؛ ܐܵܗܵܐ ܡܫܘܿܚܬܵܐ ܝܼܠܗܿ ܐܸܫܬܲܥ̄ܣܵܪܸܝܬܵܐ

 

 

Created by Osidesign Copyright © 2008-2009 AGC Media. All Rights Reserved