Home English بيانات المؤتمر ܐܫܘܪܝܐ اتصل بنا جريدة آشوريون

ܫܠܡܐ ܠܐܠܩܘܫ

ܒܝܕ܇ ܣܪܓܘܢ ܢܝܣܢ


ܫܠܡܐ ܠܐܠܩܘܫ ܒܝܬ ܕܘܝܪܐ ܕܐܒــــــــــــــــ̣ܗܬ̈ܐ
ܫܠܡܐ ܠܐܠܩܘܫ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܩـــــــܪܐ ܘܬܡܝܗܬ̈ܐ

ܪܒܝ ܗܘܪܡܝܙܕ ܒܪ ܐܒܘܢܐ ܡܐܠــــــــــــــܩܘܫ ܡܬܐ

ܡܫܢܘܝܐ ܝܠܗ ܡܗܢܐ ܥܠܡܐ ܠܥـــــــــܠܡܐ ܚܕܬܐ

» » »

ܐܠܩܘܫ  ܩܪܝܬܐ ܢܦܩܐ ܡܢܟ̣ܝ ܐܢ̈ܝ ܡܠــــــــــــܦ̈ܢܐ
ܒܓܘ ܬܫܥܝܬܐ ܥܬܝܪ ܛܒ̈ܐ ܐܦ ܝܕܥــــــــــــــــــܢ̈ܐ

ܓܠܐ ܠܗ ܠܐ̄ܪܙܐ ܛܝܼܦܐ ܘܡܘܩܕܐ ܬܚܘܬ ܐܝܠــــܢ̈ܐ
ܕܒܗܪܢ ܘܡܚܙܐ ܚܙܘܐ ܕܥــــــــــــــܡܐ ܐܝܟ̣ ܐܘܡܢ̈ܐ
 

» » »

ܫܡܘܟ̣ ܦܝܫܐ ܒܬܪ ܐܒܘܢܐ ܠܐܒܕ ܢܛܝــــــــــــــܪܐ
ܒܠܒܘܬ̈ܐ ܕܫܪ̈ܒܐ ܕܥܡܘܟ ܦܝܫ ܢܩـــــــــــــــــܝܪܐ

ܡܣܘܩܠܐ ܒܩܢܝܘܟ ܗ̇ܝ ܬܫܥــــــܝܬܐ ܡܐܝܟ̣ ܙܗܪܝܪܐ
ܡܕܪ̈ܐ ܠܕܪ̈ܐ ܫܡܘܟ̣ ܕܟ̣ܝܪܐ ܐܦ ܚــــــــــــــــܩܝܪܐ

» » »

ܩܘܡܐ ܕܒܪܐ ܦܐܪ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܒܟܠ ܚܩ̈ــــــــــــܠܬܐ
ܡܚܙܐ ܠܚܙܘܐ ܘܒܪܐ ܒܗܪܐ ܒــــــــــܟܠ ܦܢܝܬ̈ܐ

ܒܪܝܟ̣ܬܐ ܝܡــܐ ܕܒܪܐ ܠܗ̇ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܩܐ ܚܟ̣ܡܬܐ

ܕܦܨܚܐ ܘܚܕܝܐ ܠܪܘܚܐ ܕܡܝـــــــــܚܬܐ ܕܐܒ̣ܗܬ̈ܐ

 » » »

ܒܣܒ̣ܪܐ ܕܒܪܐ ܘܩܛܪ ܠܛܠ̈ܝܐ ܒܚܕܐ ܩܘܝــــــــܡܐ
ܡܛܟܣ ܠܫܪ̈ܒܐ ܕܐܬܘܪ ܐܘܡܬܐ ܩܐ ܪܘܡــــــــܪܡܐ

ܘܐܢܝ ܒܕ ܬܘܪܝ ܩܘ̈ܕܐ ܐ̄ܣܝܪ̈ܐ ܒܝܕ ܫــــــــــܘܐܡܐ

ܠܢܝܫܐ ܕܫܝܦܬܢ ܘܦܠܓ̣̄ܬܐ ܕܐܘܡܬܢ ܘܓܢܣܢ ܪܡܐ

» » »

ܙܒ̣ܢܐ ܒܕ ܐܵܬܸܐ ܘܟܠ ܙܝܘܢܐ ܒܡܟܝܦ ܪܫـــــــــܐ
ܛܒ̣ܐ ܘܒܝܫܐ ܡܐܝܟ̣ ܡܲܚܵܪܵܐ ܕܦܪܫ ܦܪܝܫـــــــــܐ

 ܠܨܒ̣ܘܬܐ ܕܐܘܡܬܐ ܟܠ ܙܒ̣ܢܢܐ ܦܝܫ ܕܝܫـــــــــܐ 
ܘܠܨܒ̣ܘܬܐ ܕܐܘܡܬܐ ܟܠ ܙܒ̣ܢܢܐ ܦܝܫ ܕܝܫـــــــܐ
Created by Osidesign Copyright © 2008-2009 AGC Media. All Rights Reserved