Home English بيانات المؤتمر ܐܫܘܪܝܐ اتصل بنا جريدة آشوريونܬܦܩܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܥܡ ܡܘܬܒ̣ܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܕܢܝܢܘܐ
ܬܦܩܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܥܡ ܡܩܕܡܐ ܕܕܘܪܫܐ
ܒܘܝܢܐ ܕܕܝܢܬܐ ܘܡܩܘܚܬܐ
ܕܟ̣ܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܐܘܡܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ
ܒܘܝܢܐ ـ ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ
ܒܘܝܢܐ ـ ܡܦܩܝܬܐ ܓܘ ܒܓ̣ܕܝܕܐ
ܒܪܟ̣ܬܐ ܕܥܐܕܐ ܕܡܘܠܕܐ ܘܪܫܐ ܕܫܢ̄ܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ
ܬܦܒܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܥܡ ܡܩܕܡܐ ܬܘܪܟܡܢܝܐ
ܒܘܝܢܐ ـ ܝܘܡܐ ܕܣܗܕܐ ܐܫܘܪܝܐ
ܦܩܥܬܐ ܕܥܒܘܬܐ ܣܚܘܦܬܐ ܓܘ ܬܠܟܐܦ̈ܐ
ܕܝܢܬܐ ـ ܡܦܩܥܬܐ ܕܓܘ ܬܠܐ ܣܩܝܦܐ (ܬܠܣܩܘܦܐ)
ܒܘܝܢܐ ـ ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ
ܒܘܝܢܐ ܕܕܝܢܬܐ ـ ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ
ܒܘܝܢܐ ـ ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ
ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܓܠܝܘܢܝܬܐ ܦ 1
ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܓܠܝܘܢܝܬܐ ـ ܦ 2
ܒܘܝܢܐ ـ ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ
ܕܝܢܬܐ ـ ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ
ܒܥܘܬܐ (ܛܠܠܬܐ)
ܡܡܠܠܐ ܕܠܘܡܕܐ ܓܘ ܠܘܡܕܐ ܒܘܕ ܕܥܬܝܕ ܕܥܝܪܐܩ 1
ܡܡܠܠܐ ܕܠܘܡܕܐ ܓܘ ܠܘܡܕܐ ܒܘܕ ܕܥܬܝܕ ܕܥܝܪܐܩ 2
ܒܘܝܢܐ ܫܘܠܡܝܐ ܕܟܘܢܦ̮ܪܢܣ ܩܕܡܝܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ـ ܦ 1
ܒܘܝܢܐ ܫܘܠܡܝܐ ܕܟܘܢܦ̮ܪܢܣ ܩܕܡܝܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ـ ܦ 2
ܒܘܝܢܐ ܫܘܠܡܝܐ ܕܟܘܢܦ̮ܪܢܣ ܩܕܡܝܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ـ ܦ 3
ܒܘܝܢܐ ـ ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ـ 1
ܒܘܝܢܐ ـ ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ـ 2
ܒܘܝܢܐ ܕܕܝܢܬܐ ـ ܡܦܩܥܬܐ ܕܥܕܬ̈ܐ ܓܘ ܒܓ̣ܕܕ ܘܟܪܟܘܟ
ܡܒܪܟ̣ܬܐ ـ ܪܫܐ ܕܫܢ̈ܬܐ ܐܫܘܪܝܬܐ ܚܕܬܐ 6756
ܒܘܝܢܐ ـ ܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ
ܣܗܕܬܐ ܕܚܕ ܥܠܝܡܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܢ ܐܫܘܪܝܐ
ܬܦܩܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܒܙܘܥܐ ܕܝܙ̈ܝܕܝܐ
ܬܦܩܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܒܡܩܕܡܐ ܕܬܘܪܟܡܐܢ
ܒܘܝܢܐ ـ ܣܗܕܬܐ ܕܝܫܘܥ ܡܓܝܕ ܗܕܝܐ
ܐܓܪܬܐ ܕܩܒ̣ܠܬܐ
ܡܫܘܬܦܬܐ ـ ܡܥܠܝ ܪܫܘܟ̣ ܥܝܪܐܩܝܐ ܗ̄ܘܝܬ
ܥܩܒܬܐ ܥܠ ܐܓܪܬܐ ܕܪܫܐ ܕܘܙܝܪ݁ܐ ܢܘܪܝ ܐܠܡܠܟܝ
ܒܘܝܐܐ ـ ܐܣܝܐ ܣܢܚܝܪܝܒ ܫܐܒܘ
ܫܟܝܬܐ ـ ܩܐ ܡܘܟܠܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܓܘܒܝ̈ܐ ܓܘ ܥܝܪܐܩ ܦ1
ܫܟܝܬܐ ـ ܩܐ ܡܘܟܠܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܓܘܒܝ̈ܐ ܓܘ ܥܝܪܐܩ ܦ2
ܡܢܗܪܬܐ ـ ܠܘܡܕܐ ܕܩܐܗܪܐ
ܡܢܗܪܬܐ ـ ܓܒܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܐ ܟܘܪܕܣܬܢܝܐ ܡܟܠܘܝܐ ܡܫܩܠܐ ܕܡܕܥܝܬܐ
ܚܘܪܙܐ ܕܓܘܒܝ̈ܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܦ 1
ܚܘܪܙܐ ܕܓܘܒܝ̈ܝܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܦ 2
ܥܢܟܒ̣ܐ ܒܬܦܩܐ ܝܠܗ ܒܡܝܩܪܐ ܝܫܥܝܐ ܝܫܘܥ ܦ 1
ܥܢܟܒ̣ܐ ܒܬܦܩܐ ܝܠܗ ܒܡܝܩܪܐ ܝܫܥܝܐ ܝܫܘܥ ܦ 2
ܥܢܟܒ̣ܐ ܒܬܦܩܐ ܝܠܗ ܒܡܝܩܪܐ ܝܫܥܝܐ ܝܫܘܥ ܦ 3
ܒܘܝܢܐ ܫܘܠܡܝܐ ܕܟܘܢܦ̮ܪܢܣ ܕܡܫܬܐܣܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܦ 1
ܒܘܝܢܐ ܫܘܠܡܝܐ ܕܟܘܢܦ̮ܪܢܣ ܕܡܫܬܐܣܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܦ 2
ܒܘܝܢܐ ܫܘܠܡܝܐ ܕܟܘܢܦ̮ܪܢܣ ܕܡܫܬܐܣܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܦ 3
ܒܘܝܢܐ ܫܘܠܡܝܐ ܕܟܘܢܦ̮ܪܢܣ ܕܡܫܬܐܣܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܦ 4
ܒܘܝܢܐ ܒܘܕ ܩܛܪܬܐ ܕܠܘܡܕܐ ܐܫܘܪܝܐ ܓܘܢܝܐ ܦ 1

Created by Osidesign Copyright © 2008-2009 AGC Media. All Rights Reserved